KNT DRAMA CD

 

Track 1: Shokyuu O-Edo Koza Bangai En "Beginners' Class O-Edo Lecture Extra Compilation"

Track 2: Ottodokkoi Nihonbare "A Time of Beautiful Days"

Track 3: Himitsu Ninja Tai Nyanki Sanjo! "Secret Ninja Team Nyanki Visiting!"

Track 4: Ko'on-no-kami to Gennarisai no AHO Takurami "The Foolish Plan of Ko'on-no-kami and Gennarisai"

Track 5: Shokyuu O-Edo Koza: Karasu Nagaya no Yoru wa Fukeru... "Beginners' Class O-Edo Lecture: A Late Evening at Crow House..."

Track 6: Hara ga Etta mo Yattaro

Track 7: YASU Keku-NAI! (Uta)

Track 8: Shobai Hanjo PIZA KYATTO "Trading prosperous Pizza Cat"

Track 9: Za-raibaru (Karamaru VS Nyanki) "Za and Others, You Are Proud (Karamaru VS Nyanki)"

Track 10: Shokyuu O-Edo Koza: RIARIZUMU e no Osaki Michi "Beginners' Class O-Edo Lecture: On the Road of Realism for a Long Time"

Track 11: MEKA EDO Shiro Kikippatsu! Pafu "A Close Call at Mecha Edo Castle! __"

Track 12: Hissatsu! Neko Me SURASSHU "Victory! Cat's Eye Slash"

Track 13: Kazutomi-ji, Ni Taka, San NASUBI "Kazutomi Practicioner, Two Hawks, Three Aubergine ("eggplant")" [?]

Track 14: Shokyuu O-Edo Koza: Tadashii PIZA no Tanomi Ho no Keiko to Taisaku" "Beginners' Class O-Edo Lecture: Asking the Correct Tendency and Method of Measure of Pizza"

Track 15: To Be Yourself (Song)